Voorafgaand en tijdens de ALV zijn veel vragen gesteld. Die hebben we bij de behandeling van de agendapunten zo veel mogelijk beantwoord. Stelde u een vraag die binnen het tijdsbestek van de vergadering niet aan bod is gekomen? Dan vindt u het antwoord hieronder.

reactie op uw vragen

jaarplan

Vraag: Wat zijn volgens de VPRO tekenen van maatschappelijke worteling? Verschilt dat erg met hoe andere omroepen daarnaar kijken?

In het beleidsplan omschrijven we wat maatschappelijke worteling voor ons betekent: een levendige vereniging, een trouwe achterban van betrokken kijkers en luisteraars, interactie met ons publiek. Samenwerking met maatschappelijke en culturele partners waarmee we mediaproducties maken die aan het denken zetten, die geregeld bijdragen aan het maatschappelijk debat, en van betekenis zijn. Dit verschilt niet veel met hoe andere omroepen ernaar kijken, maar andere omroepen zetten wel andere accenten. Het is onze ambitie om de interactie met het publiek te intensiveren en onze achterban nog nauwer te betrekken bij onze producties en bij de thema’s die wij belangrijk vinden.


Vraag: Er wordt gesproken over het omvormen van de Publieksservice, onder meer door digitalisering. Blijft communicatie per telefoon en per post een volwaardige optie?

Zeker, u kunt ons ook blijven bellen of schrijven.


Vraag: Erg jammer dat de Franse, Duitse en Spaanse ondertiteling gaan verdwijnen! Hoe kan het dat dit project niet langer wordt gefinancierd?

Helaas loopt na enkele jaren de subsidie die de Europese Commissie had toegekend af. De regeling is enkele jaren geleden tijdelijke geïntroduceerd. De Commissie wilde onderzoeken of er een Europese markt voor audiovisuele content is te creëren door deze meertalig toegankelijk te maken. Wij hebben hierover gerapporteerd en aangegeven waar je zoal tegenaan loopt bij het duurzaam doorzetten van een dergelijk project. De Commissie is nog bezig met het ontwerp van beleid en eventuele nieuwe regelingen. In de tussentijd hebben wij veel kennis op kunnen doen en met name in het Engelstalige gebied een stevige online positie opgebouwd die we dusdanig van waarde vinden dat we deze met een bijdrage uit de ledencontributies voortzetten.

ondertiteling

Vraag: De ondertitels via 888 zijn vaak beroerd (vertraagd, ontbrekende accenten op letters, rommelig). In het kader van toegankelijkheid voor iedereen (ook anderstaligen): kan hierop worden doorgepakt? Wellicht ook bij het achteraf 'corrigeren' van rechtstreekse uitzendingen.

De NOS verzorgt de ondertiteling. We zullen uw feedback doorgeven.

benoeming RvT-leden

Vraag: Waarom niet meerdere kandidaten?

In de statuten van de VPRO is vastgelegd hoe de werving van nieuwe leden voor de Raad van Toezicht in z’n werk gaat. De verkiezingscommissie heeft uit 100 sollicitaties een selectie gemaakt. 8 kandidaten zijn op gesprek geweest, waarna de commissie tot de voordracht is gekomen van Viola van Alphen en Johan Gijsen. Op basis van de statuten hebben leden het recht om per vacature een tegenkandidaat te stellen. Van dat recht is geen gebruik gemaakt.


Vraag: Waarom zit de directeur ook in de verkiezingscommissie? Dit vind ik merkwaardig. Een goede benoemingscommissie kan de directie adviseren; daarna neemt de directie i.s.m. de commissie een beslissing.

De samenstelling van de verkiezingscommissie is bepaald in de statuten. De directeur heeft daar als één van zeven leden een stem. De benoeming is niet aan de directeur, maar aan de leden tijdens een Algemene Ledenvergadering. Daarom heeft u als lid tijdens de ALV van 19 juni over de kandidaten gestemd.

stemmen

Vraag: Is er geen stemverklaring mogelijk?

We willen het stemproces zo overzichtelijk en efficiënt mogelijk houden. Met een online ALV is het besluitvormingsproces tijdens de ALV al formeler geworden. In de zaal besloten leden doorgaans per handopsteken, nu is elke stemming een schriftelijke stemming, die volgens de statuten is voorbehouden aan stemmingen over personen. Leden hebben de mogelijkheid om vooraf en tijdens de ALV vragen te stellen en opmerkingen te maken. Maakt u hier vooral gebruik van, ook als u iets kwijt wilt over een stemming.

vereniging

Vraag: Hoe lang werkt het nog om een vereniging te zijn, en wat is de meerwaarde ervan vandaag de dag?

Het werkt nog steeds om vereniging te zijn maar wel een moderne. Met vrienden misschien (net als HUMAN die er 90.000 heeft), communities, nieuwsbrieven (we versturen er iedere week 108.000), meet ups en bijzondere activiteiten voor donateurs. Belangrijk is dat we via de vereniging uiteindelijk de controle op de VPRO bij de betrokken achterban zelf leggen. Dat is een goede gewoonte in de civic society die Nederland ook is.

leden en donateurs

Vraag: Mogelijk zou u (oude en lang lid zijnde leden) nog meer kunnen aansporen om af en toe een extra stap te zetten om zaken in (financiële) zin beter mogelijk te maken. De digitale nieuwsbrief is voor dat soort oproepen een prima weg. Bv extra bedrag doneren voor onderzoeksjournalistiek, bijzondere documentaires mogelijk maken, ed. 

We doen inderdaad ieder jaar campagnes met de vraag om een extra bedrag te doneren. Met name onze trouwe achterban geeft altijd gul en daar zijn we erg dankbaar voor. We zien dan ook dat de donatie-inkomsten ieder jaar stijgen.


Vraag: Hoeveel leden heeft de VPRO en hoeveel lijfrente gevers?

De VPRO heeft ruim 270.000 leden en daarnaast hebben we een groep van ca. 50.000 donateurs waarvan een klein deel periodiek schenkt en ca. de helft vaste donateur is.


Vraag: Ik hoor het verhaal om te zoeken naar nieuw lidmaatschap inmiddels al een paar jaar, wat is in de praktijk bereikt?

Behalve het werven van leden zetten we sinds een aantal jaar ook in op het werven van donaties. Dat is behoorlijk succesvol getuige onze stijgende donatie-inkomsten. Verder zijn we op onze social kanalen onder andere: Facebook en Instagram, hard aan het werk om de binding met de VPRO fans te versterken en de interactie te vergroten.


Vraag: Hoe kan ik een actieve rol spelen voor de VPRO? Met name het thema inclusie heeft mijn interesse.

Wat ontzettend leuk om te horen, wij bieden op dit moment nog niet de mogelijkheid om een actievere rol te spelen. We zijn wel aan het nadenken hoe we dat mogelijk kunnen maken.

publiek

Vraag: U kiest voor een jonger publiek zonder het oude publiek te willen vergeten. Toch wordt juist de oudere groep weleens vergeten. Ouderdom komt met visuele gebreken en moeite met snelheid. Als aandacht voor jongeren gelijk staat aan slecht leesbare sites met grijze letters en flitsende beeldwisselingen met veel achtergrondmuziek is dat voor ouderen een crime. Wat is VPRO op dat punt van plan en kan zij sterk blijven staan voor de ouderen?

We spannen ons in om alle programmering, de VPRO Gids en websites zo breed mogelijk toegankelijk te maken voor alle Nederlanders. We streven ernaar om de online standaarden voor toegankelijkheid na te leven. Tegelijk maken we een creatieve keuze voor inhoud en vorm die mogelijk soms niet voor iedereen ideaal is. Wat ons betreft is dat altijd functioneel om het verhaal te versterken.


Vraag: Klopt het dat jongeren steeds minder TV kijken? Wat is het alternatief?

Ja dat klopt zeker. Jongeren vinden in hun eigen tijd en op hun eigen platformen de content waar ze behoefte aan hebben. Denk aan YouTube, Netflix en TikTok, platformen waar veel mogelijkheden tot interactie zijn en die elke niche bedient. Uiteraard proberen de omroepen/NPO daarom ook steeds meer om jongeren via online kanalen te bereiken en wordt er veel nagedacht over manieren om meer interactie met jongeren te genereren.

diversiteit

Vraag: Diversiteit gaat eigenlijk over alle varianten genoemd in artikel 1 van de grondwet. Gender/ sekse hebben we nu wel in de vingers en nu krijgt etniciteit/ godsdienst de 'floor'. Waarom niet meteen alle aspecten, want de onderliggende mechanismen van machtswerking zijn hetzelfde.

Daar zijn we het helemaal mee eens. In het beleidsplan voor de komende jaren hebben we onze ambities geformuleerd als het gaat om een divers personeelsbestand. We kijken naar man-vrouw verhouding en hebben oog voor iedereen die zich niet binnen deze categorieën thuis voelt, we willen een betere vertegenwoordiging van mensen met een niet-westerse achtergrond, we streven naar verjonging en we besteden extra aandacht aan de werkomstandigheden die zorgen dat de VPRO voor mensen met een beperking een toegankelijke werkgever is.

big tech

Vraag: VPRO heeft een kritische blik naar Big Tech en toch wordt er volop ingezet op YouTube, Instagram, Facebook etc. Zou niet alles erop gericht moeten zijn om het jonge publiek te geleiden naar NPO Start?

We zetten in op alle kanalen waar we ons publiek kunnen bereiken, van radio en televisie tot social media en live bijeenkomsten. Het is voor de VPRO van belang dat alles dat gemaakt wordt toegankelijk is via publieke kanalen als NPO Start en websites van de VPRO. Het is voor publiek mogelijk om zonder commerciële kanalen te gebruiken bij onze programma’s te komen. De aanwezigheid van de VPRO op social media is er voornamelijk op gericht om publiek te wijzen op die publiek toegankelijke inhoud. Bij enkele programma’s kiezen we er daarnaast voor om fragmenten uit programma’s op YouTube aan te bieden, omdat we het belangrijk vinden om een groot publiek te bereiken dat de NPO-kanalen niet weet te vinden.

NPO Start

Vraag: Het is nog steeds onmogelijk programma's te sorteren op omroep. Wordt dat ooit toegevoegd? En kan Start niet ook doorverwijzen naar de website van de VPRO?

NPO Start en NPO Plus worden doorlopend ontwikkeld en verbeterd. Begin volgend jaar kunt u een nieuwe NPO-omgeving verwachten. Er worden dan ook omroepfuncties toegevoegd zoals een verbeterde versie van deze selectie: https://www.npostart.nl/collectie/vpro. Er komen volgens de plannen ook betere verwijzingen naar omroepen. Bij een programma met relevante online extra’s staat een verwijzing naar de vpro.nl-pagina en het omroeplogo verwijst naar de algemene website.

samenwerking

Vraag: Mogelijk kan m.b.t. klimaat ook nog meer samenwerking gezocht worden met Greenpeace, milieudefensie en Urgenda.

De contacten zijn er, zeker vanuit VPRO Tegenlicht dat bijvoorbeeld aandacht besteedde aan de Klimaatzaak van Urgenda.


Vraag: Zijn er ook gesprekken gevoerd met aspirant-omroep Zwart? Zij gaan nu samenwerken met BNN-VARA. Kan de VPRO alsnog ook met hen programma’s ontwikkelen?

Er zijn verschillende gesprekken geweest met Omroep Zwart, het contact is goed. BNN Vara wordt hun structurele samenwerkingspartner. We staan positief tegenover Omroep Zwart, maar het zou organisatorisch ingewikkeld zijn om naast Human nog een structurele samenwerkingspartner in onze organisatie te integreren. Los daarvan staan we open voor inhoudelijke samenwerking. Concrete plannen zijn er nog niet, maar daar is het ook nog wat vroeg voor, aangezien Omroep Zwart formeel nog niet is toegetreden tot het bestel.

VPRO op prime time

Vraag: Ik zou het op prijs stellen wanneer jullie de 'goede' programma's in overleg met de NPO niet meer op de late avond plannen. Het is zonde dat bijna alle inhoudelijke, culturele programma's eerst laat worden geprogrammeerd en vervolgens door te weinig kijkcijfers verdwijnen. Ik kan alles via uitzending gemist kijken, maar ik heb er geen zin in.

U heeft gelijk, op de late avond wordt zeer veel moois en relevants uitgezonden, denk alleen al aan de vaak uitstekende buitenlandse documentaires die de VPRO daar vaak uitzendt. Het is helaas niet aan de VPRO waar deze programma’s staan, de uitzendschema’s worden bepaald door de NPO. Uiteraard zijn we er voortdurend over in gesprek en is de inzet bij al onze titels om deze op een zo goed mogelijke plek te krijgen. Soms lukt dit, maar soms ook niet. We hopen daarom van harte dat kijkers als u toch steeds beter de weg weten te vinden naar NPO Start (uitzending gemist) want daar zijn alle programma’s inmiddels in goede kwaliteit op elk gewenst tijdstip te bekijken.

netmanagers

Vraag: Het kan toch niet zo zijn dat de Nederlandse televisie wordt 'beheerst' door netmanagers. Ik kan mij voorstellen dat alle omroepverenigingen zich daar (eindelijk) tegen gaan verzetten. Lid zijn van een omroepvereniging is een bewuste keuze. Laat deze vereniging ook een bewuste keuze maken en programma's brengen die zij WIL brengen.

We zijn blij met uw geluid en voelen ons daar zeker door gesteund. We dringen er bij de NPO continu op aan dat wij als VPRO een grote achterban vertegenwoordigen die bepaalde programma’s en genres graag ziet, daarom willen we die programma’s ook kunnen maken. En op omroeppolitiek niveau speelt deze discussie ook voortdurend, waarbij omroepen de NPO aanspreken op de verantwoordelijkheid om hun missie (dus programmering) waar te maken. Met wisselend succes, moeten we erbij zeggen, een deel van onze ambities en plannen kunnen we zeer goed voor elkaar krijgen, maar met name de ‘niche’ programmering (wij hebben het overigens zelf liever over ‘bijzondere programmering voor specifieke doelgroepen’) heeft het lastig. Die heeft daarom ook des te meer onze aandacht, zowel als het gaat om programma-ontwikkeling als in de strategische gesprekken met de NPO.

vragen over programma’s

Vraag: Ruim dertig jaar terug was er bij Villa Achterwerk op zondagochtend een prachtig jeugdprogramma: 'Verhalen van de zee". Is het mogelijk om deze reeks nog eens uit te zenden?

Wat leuk, ik ken de serie niet, maar ga er zeker eens naar kijken! Uiteraard proberen we zoveel mogelijk nieuwe programmering uit te zenden die aansluit bij deze generatie jongeren, maar ben wel heel benieuwd of deze serie ook nog in deze tijd zou passen?


Vraag: Voorstel programma’s: Meer Jazz en dansfilms en Salsamuziek.   Programma over Cuba toen en nu.

Op het YouTube-kanaal van Vrije Geluiden zijn aardig wat jazz video’s te vinden, een aanrader. Ook is er bij Vrije Geluiden een jazz- en salsapodcast in voorbereiding. Nina Jurna gaat een reisserie maken over de Cariben en daarin zal ook aandacht zijn voor Cuba.


Vraag: Ik hoor in diverse bijdragen de behoefte aan -meer- diepgang. In het verlengde hiervan wil ik de heimwee benoemen die wij voelen naar de mate van diepgang in het boekenprogramma. De diepgang van Adriaan van Dis, Wim Brands, missen wij bij Brommer op zee.

De behoefte aan diepgang leeft bij ons ook. Jammer dat Brommer Op Zee wat dat betreft niet heeft kunnen overtuigen. Hopelijk lukt dat in het najaar alsnog. Ook wijs ik u graag op de lange gesprekken in Zomergasten en het Marathoninterview. En wist u dat het hele archief van het Marathoninterview (vanaf 1986) terug te luisteren is als podcast?


Vraag: Kunnen er ook meer programma’s worden gemaakt die ‘populair’ zijn maar ook zorgen dat kijkers andere meningen laten zien? Zoals kijken naar kijkers die reageren op tv-programma’s maar dan kijkers die kijken naar (onzinnige of leuke) reclames?

Een zeer goede gedachte, want programma’s moeten je tot denken aanzetten en hopelijk ook andere perspectieven/meningen laten zien. Die lijn volgen we dus helemaal en is ook terugkerend onderwerp van gesprek rond programma-ontwikkeling. Wat betreft het voorstel om kijkers te laten reageren op wat ze zien; mooi idee maar is al gedaan, namelijk in het programma Goggle Box van het Britse Channel Four. Was in Engeland een succes, we wilden als VPRO de rechten op enig moment kopen maar die waren al door RTL vastgelegd, waarna het programma hier na welgeteld 1 seizoen alweer van de buis is verdwenen. Niettemin, we nemen deze gedachte weer eens mee in onze ontwikkelgesprekken.


Vraag: Kan de tune van Bureau Buitenland een keer veranderen? Ik heb 3 maanden in de auto naar geluisterd als postcast en dan wordt dezelfde tune vervelend. 

Eerlijk gezegd is de tune enkele maanden geleden nog vernieuwd, maar hij lijkt nog wel erg op de oude. We geven aan de redactie door dat u graag meer variatie hoort in de audio vormgeving.

nieuw programma Tim & Nicolaas

Vraag: Hoe is de privacy van de cliënten geregeld? Hun instemming of die van hun familie?

Beide. Aan de voorkant zijn goede afspraken gemaakt met de instelling, de cliënten en de familie. Op dit moment mogen alle drie de partijen naar de scenes kijken en hun feedback geven en wel/geen toestemming tot uitzenden. Cliënten die hebben aangegeven niet in beeld te willen, worden buiten de serie gehouden.


Vraag: De meeste mensen met een psychiatrisch ‘probleem’ wonen gewoon tussen ons in de samenleving. Die blijven buiten beschouwing in de nieuwe serie? De kliniek is meer het getto waar enkelen mogen verblijven die enigszins geluk hebben in onze uitgeklede zorgstaat en een veilige plek hebben.

We volgen zowel cliënten die op een ‘gesloten’ afdeling verblijven als cliënten die daar tijdelijk zijn en nog steeds tussen ons wonen in de samenleving. Ze hebben daar inderdaad ‘geluk’ mee dat ze die plek hebben, wetende dat een groot deel van de mensen met een psychiatrisch probleem op een wachtlijst staan. We hopen daarom ook met deze serie aandacht te geven aan de noodzaak van opvang voor deze mensen en een andere omgang en kijk met en op deze problemen.


Vraag: Wanneer begint die 100 dagen?

Dit najaar is de serie op NPO 3 te zien.

zelf een programma maken

Vraag: Wanneer je na jaren en jaren VPRO tv-kijken nu zelf een idee hebt voor een programma dat je wilt maken, hoe kun je dat dan realiseren? Ik wil graag zelf eens een tv-programma voor de VPRO maken.

Programmamaker is een vak! De VPRO biedt met VPRO Dorst een plek voor de meest getalenteerde jonge makers. Meer informatie is hier te vinden.

jaarrekening

Vraag: De VPRO is financieel 'in control', hoorde en zag ik. Hoe lastig is dat, gezien de vernieuwing en verjonging die deze omroep nastreeft?

‘In control’ in de woorden van de voorzitter van de audit commissie heeft vooral een betekenis in financiële zin en waar het om het risicobeleid gaat zoals in het bestuursverslag beschreven. We hebben grip op de financiële processen en zicht op de risico’s die daarbij komen kijken.

Human

Vraag: Ik zie niet dat je lid kunt worden van Human, wel vriend, klopt dat?

Klopt, het werkt wel hetzelfde als een lidmaatschap.


Vraag: Misschien handig om de wekelijkse nieuwsbrieven van VPRO en HUMAN samen te voegen en samen uit te brengen; nu is er veel overlap.

We hebben bij de samenwerking ervoor gekozen om twee organisaties te blijven en ook twee merken te voeren. Een consequentie daarvan is dat we databestanden strikt gescheiden moeten houden (en dat ook doen). Vanuit dat oogpunt is ontdubbelen niet mogelijk. We verwijzen om de week met 1 blokje over en weer naar een programma dat we denken dat relevant is. We zijn bij de VPRO aan het kijken of we de nieuwsbrief meer kunnen personaliseren op persoonlijke voorkeuren. We zullen kijken of we ook de dit punt daarin mee kunnen nemen.


Vraag: Wie doet de percussie van de Human-herkenningsmelodie?

Dit hebben we even nagevraagd, maar we kwamen niet verder dan het audiobureau Big Orange – zij hebben het geluidsfragment geselecteerd.

bestuur en toezicht

Vraag: Heeft de nieuwe WBRT wet nog invloed op de VPRO?

Voor zover we nu kunnen inschatten is de inrichting van de VPRO, en van de samenwerkingsomroep VPRO-HUMAN, in lijn met de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). We kijken dit jaar nog een keer goed naar de statuten van de VPRO en de nieuw op te richten samenwerkingsstichting met oog op de WBRT verplichtingen met betrekking tot tegenstrijdig belang, belet en ontstentenis en meervoudig stemrecht.

VPRO Gids

Vraag: Kan het gedicht van Kees van Kooten in de VPRO Gids geplaatst worden?

Niet in de Gids, wel op VPRO.nl. De link sturen we in de nieuwsbrief mee.

voor de doorgewinterde ALV-bezoeker

Vraag: Waar vinden we de vragen & antwoorden van de vorige ALV terug?

Deze zijn hier terug te vinden.


Vraag: Kunnen deze vragen ook in de notulen van de ALV worden verwerkt?

We beperken ons in de notulen op de hoofdlijnen en de formele besluitvormingsprocessen. Als we alle vragen en antwoorden opnemen in de notulen, dan wordt het een document van 10 of meer pagina’s. Daar kiezen we niet voor.

notulen RvT

Vraag: Zijn de notulen van de Raad van Toezicht ook beschikbaar ergens?

De notulen van de Raad van Toezicht zijn niet openbaar.